Opodatkowanie najmu podnajmu

img

W wydaniu zaktualizowano i rozbudowano zadania dotyczące procedury wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia i zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, geodezyjnej procedury wznawiania znaków granicznych, przyjęcia granic do podziału nieruchomości, rozstrzygania sporów granicznych w postępowaniu scaleniowym, ustalania granic działek ewidencyjnych w trybie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Dodano bieżące orzecznictwo sądowoadministarcyjne. Pozycja bibliograficzna zawiera wzory pism i orzeczeń wydawanych w postępowaniu rozgraniczeniowym. Artykuł zawiera wyrażenie omowne najczęściej zgłaszanych poprzez praktyków problemów prawnych zgrupowanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia zaprezentowano w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zadania złączone ze stosowaniem znowelizowanych kodeksów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego zmienionych z dniem lipca ustawą z stycznia (Dz. U. poz. z późn. zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, uregulowanego w art. - k.p.c. Kluczowe znaczenie ma zmiana art. k.p.c., według którego notariusz, komornik również naczelnik urzędu skarbowego funkcjonujący jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od lipca r., na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notarialnym, zawiadomienie o wpisie może zostać doręczone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na konto wskazane w tym systemie. W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo wybór aktów prawnych dotyczących tematyki ksiąg wieczystych i hipoteki.

  • wieloletnia prognoza finansowa instrukcja wieloletnia prognoza finansowa instrukcja
  • wieloletnia prognoza finansowa mieści okres wieloletnia prognoza finansowa mieści okres
  • Ustawę o własności lokali Artykuł Ustawę o własności lokali Artykuł
  • rodo i wspólnota mieszkaniowa rodo i wspólnota mieszkaniowa
  • Umowa  po co jest umowa deweloperska Umowa po co jest umowa deweloperska
Top